سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شعر

    نظر

هر کس به طریقی دل ما می شکند

                                              بیگانه جدا دوست جدا می شکند

بیگانه گر می شکند حرفی نیست

                                             از دوست بپرسید که چرا می شکند